Środowisko

W trosce o środowisko naturalne firma ALEKSANDRIA podejmuje na szeroką skalę działania dla zachowania równowagi przyrodniczej w bezpośrednim otoczeniu człowieka. 

Najważniejsze dla firmy są w tym zakresie: 

  • racjonalne kształtowanie środowiska i gospodarowanie jego zasobami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju;
  • przeciwdziałanie zanieczyszczaniu środowiska w związku z prowadzoną działalnością.

Dysponujemy własną komórką ochrony środowiska, którą tworzy zespół młodych, ambitnych pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje i wiedzę ekologiczną oraz osiągających pozytywne efekty.

Racjonalne kształtowanie środowiska i gospodarowanie jego zasobami oraz przeciwdziałanie zanieczyszczaniu to dla nas: 

Ochrona powietrza 
Wykorzystanie ekologicznych nośników energii typu gaz propan-butan, olej opałowy w zakładowej kotłowni. Spalanie tych paliw powoduje, że do atmosfery emituje się mniej zanieczyszczeń (głównie dwutlenek węgla) odpowiedzialnych m.in. za efekt cieplarniany, w porównaniu do tradycyjnych paliw stałych typu węgiel. 

Ochrona wód lądowych
Powstające  podczas procesów produkcyjnych ścieki oczyszcza na terenie zakładu  nowoczesna oczyszczalnia w technologii „końca rury”. By zapewnić wysoką jakość ścieków oczyszczonych, została wyposażona w trzy stopnie wzajemnie ze sobą powiązane: mechaniczny, biologiczny oraz chemiczny.
Zastosowanie m.in. oczyszczania biologicznego pozwala znacznie zredukować substancje biogenne: azot, fosfor, odpowiedzialne za zakwity wody.  Rozwiązania techniczne wspomaga wysoko wykwalifikowana obsługa oczyszczalni.  zastosowane procedury są zgodne z unijnymi przepisami prawa. 

Gospodarka odpadami 
Ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko odpadów poprodukcyjnych odbywa się m.in. dzięki  ich selektywnej segregacji w miejscu  powstawania. Wysegregowane odpady nadające się do wtórnego przetworzenia przekazujemy następnie firmom zajmującym się odzyskiem i recyklingiem odpadów.

Gospodarka opakowaniami
Ilości odpadów opakowaniowych mogących pojawiać się na wysypisku zmniejszamy  głównie wprowadzając opakowania wielokrotnego użytku  oraz stosując opakowania, które nadają się do wtórnego wykorzystania. W ramach współpracy firmy ALEKSANDRIA z przedsiębiorstwem zajmującym się odzyskiem naszych opakowań przyczyniamy się do wtórnego wykorzystania części opakowań. 

Niekonwencjonalne źródła energii 
Optymalne wykorzystanie energii cieplnej powstałej podczas pracy urządzeń chłodniczych jest idealnym sposobem uzyskania oszczędności i racjonalnego wykorzystania zasobów środowiska naturalnego.   Zastosowanie niekonwencjonalnych źródeł energii umożliwia nam:

  • wykorzystanie przechwyconej energii cieplnej do celów przygotowania ciepłej wody wykorzystywanej do celów technologicznych
  • ograniczenia emisji energii (ciepła) oraz zanieczyszczeń do atmosfery,
  • zmniejszenie zużycia wyczerpywanych nośników energii tj. gazu, oleju opałowego.

Gospodarka wodna
Wodooszczędne urządzenia i maszyny oraz stosowanie zamkniętych i półzamkniętych obiegów wody  pozwalają nam ograniczyć ilość pobranej wody. 

Spełnienie wysokich standardów ochrony środowiska potwierdzają kontrole organów ochrony środowiska oraz okresowe audyty w ramach wdrożonego systemu jakości